Noteikumi

Konkursa organizētājs un norise

 1. “BeActiveLatvia 30 dienu izaicinājuma” foto un video konkursu (turpmāk tekstā – konkurss) organizē biedrība “Latvijas Sporta federāciju padome”, adrese – Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013, reģ. Nr. – 40008022932 (turpmāk tekstā – konkursa rīkotājs).
 2. Konkursa norises laiks – no 2017. gada 3. augusta līdz 2017. gada 29. septembrim (ieskaitot), iespēja reģistrēties konkursam ir no 2017. gada 3. augusta līdz 2017. gada 29. augustam (ieskaitot).
 3. Konkursa norises kārtību saskaņā ar esošajiem konkursa noteikumiem nosaka konkursa rīkotājs, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem konkursa dalībniekiem.
 4. Konkursā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs jebkurā vecumā, izņemot konkursa rīkotāja darbiniekus un to tuvākos radiniekus, kā arī mājas lapas izstrādātājus, to darbiniekus un tuvākos radiniekus. Par tuvākajiem radiniekiem šī punkta izpratnē tiek uzskatīti laulātie un radinieki līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē.

Individuāla reģistrācija

 1. Lai individuāli piedalītos konkursā un pretendētu uz vienu no balvām (skatīt nolikuma 21. punktu), dalībniekam:
  • līdz 2017. gada 29. augustam plkst. 23.59 jāreģistrējas mājaslapā http://beactivelatvia.lv, nospiežot uz reģistrācijas pogas “Reģistrēties” un aizpildot “Individuālās reģistrācijas” anketu. Viens konkursa dalībnieks var reģistrēties konkursam tikai vienu reizi;
  • konkursa norises laikā dalībniekam jāapņemas nākamās 30 (trīsdesmit) dienas uzsākt kādu veselīgu un regulāru fizisku aktivitāti (piem., vingrot no rīta, braukt uz darbu ar riteni vai iet kājām, iet garās pastaigās, lifta vietā izmantot kāpnes u.tml.) vai iemācīties jaunu sporta veidu u.tml.;
  • līdz 2017. gada 29. septembrim, dalībniekam:
   • uzsākšanas dienā jānofotografē vai jānofilmē, kā tiek uzsākta 5.2. punktā minētā apņemšanās, un pēc 30 (trīsdesmit) dienām – kā tā tiek noslēgta;
   • jāizvieto iepriekš minētie 2 (divi) ieraksti ar foto vai video vienā no saviem sociālajiem tīkliem – www.facebook.com vai www.instagram.com (pēc izvēles apņemšanās periodā dalībnieks var veidot arī vairāk ierakstus);
   • jāpievieno mirkļbirka #BeActiveLatvia un/vai #BeActive;
   • pirmajā ierakstā jāizaicina vismaz viens draugs, radinieks, paziņa vai grupa (piemēram, darba vieta, skola u.c.), piedalīties konkursā un apņemties nākamās 30 (trīsdesmit) dienas uzsākt kādu veselīgu un regulāru fizisku aktivitāti pēc savas izvēles;
  • ierakstiem sociālajos tīklos jābūt publiski apskatāmiem;
  • reģistrēšanās konkursam tiek uzskatīta par sekmīgu, kad, ir parādījies teksts “Apsveicam! Tu esi veiksmīgi reģistrējies”.

Grupas reģistrācija

 1. Lai grupa piedalītos konkursā un pretendētu uz vienu no balvām (skatīt nolikuma 21. punktu), grupas dalībniekam līdz 2017. gada 29. augustam (ieskaitot) plkst. 23.59:
  • jāreģistrējas mājaslapā http://beactivelatvia.lv, nospiežot uz reģistrācijas pogas “Reģistrēties” un aizpildot “Grupas reģistrācijas” anketu. Viena grupa var reģistrēties konkursam tikai vienu reizi;
  • konkursa norises laikā dalībniekam kopā ar grupu jāapņemas nākamās 30 (trīsdesmit) dienas uzsākt kādu veselīgu un regulāru fizisku aktivitāti (piem., vingrot darbavietā, braukt uz darbu ar riteni vai iet kājām, iet garās pastaigās, lifta vietā izmantot kāpnes u.tml.) vai iemācīties jaunu sporta veidu u.tml.;
  • Dalībniekam:
   • uzsākšanas dienā jānofotografē vai jānofilmē, kā tiek uzsākta 6.2. punktā minētā apņemšanās, un pēc 30 (trīsdesmit) dienām – kā tā tiek noslēgta;
   • jāizvieto iepriekš minētie 2 (divi) ieraksti ar foto vai video vienā no saviem sociālajiem tīkliem – www.facebook.com vai www.instagram.com (pēc izvēles apņemšanās periodā dalībnieks var veidot arī vairāk ierakstus);
   • jāpievieno mirkļbirka #BeActiveLatvia un/vai #BeActive;
   • pirmajā ierakstā jāizaicina vismaz viena grupa (piem., darba vieta, skola u.c.) piedalīties konkursā;
  • ierakstiem sociālajos tīklos jābūt publiski apskatāmiem.
  • reģistrēšanās konkursam tiek uzskatīta par sekmīgu, kad, ir parādījies teksts “Apsveicam! Tu esi veiksmīgi reģistrējies”.

Konkursa norise un apbalvošana

 1. Reģistrācija, kura veikta pēc 2017. gada 29. augusta (ieskaitot) plkst. 23.59, tiek uzskatīta par nederīgu un tā nepiedalās balvu izlozē.
 2. Reģistrētie dalībnieki, kuri nav izpildījuši visas šī nolikuma 5. punktā vai 6. punktā minētās prasības, nepiedalās izlozē.
 3. Reģistrācijas veicējs uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un pieļautajām kļūdām, ievadot informāciju.
 4. Konkursa dalībniekiem nav tiešu izdevumu, kas saistīti ar piedalīšanos konkursā, kurus varētu paredzēt konkursa rīkotājs. Konkursa dalībniekiem var būt izdevumi, kas atkarīgi no konkursa dalībnieka individuālās situācijas, kuru rašanos un lielumu konkursa rīkotājs nevar paredzēt.
 5. Reģistrējoties un piedaloties konkursā, konkursa dalībnieki apliecina, ka piekrīt konkursa noteikumiem un ka konkursa rīkotājs drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus konkursa uzvarētāju noteikšanai un to publicēšanai mājaslapā http://beactivelatvia.lv un www.facebook.com un www.instagram.com lapās Latvijas Sporta federāciju padome, laimestu izsniegšanai, kā arī publicitātes nolūkos tiešā saistībā ar kampaņu, piemēram, pārpublicējot sociālo tīklu ierakstus u.c.
 6. Reģistrējoties un piedaloties konkursā, konkursa dalībnieki bez atlīdzības piešķir konkursa rīkotājam visas tiesības uz konkursa ietvaros radīto video, attēlu, rakstveida vai citu intelektuālo īpašumu, kā arī piešķir konkursa rīkotājam tiesības bez atlīdzības un neierobežoti to rediģēt, kopēt, izplatīt, tulkot un publiski attēlot jebkurā veidā publicitātes nolūkos, gan mājas lapā http://beactivelatvia.lv, facebook.com un www.instagram.com lapās Latvijas Sporta federāciju padome, gan citā veidā.
 7. Konkursa uzvarētāji tiek noteikti izlozes kārtībā, izmantojot web-rīku https://www.random.org/. Balvu izloze notiks 2017. gada 30. septembrī.
 8. Izlozes rezultāti tiks paziņoti 30. septembrī, publicējot tos mājaslapā http://beactivelatvia.lv/ un facebook.com un www.instgram.com lapā Latvijas Sporta federāciju padome.
 9. Lai vienotos par laimētās balvas izsniegšanu, konkursa rīkotājs līdz 10. oktobrim sazinās ar balvas ieguvēju, nosūtot e-pastu uz konkursā reģistrēto kontaktinformāciju.
 10. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai autovadītāja apliecību).
 11. Balvas apmaiņa pret citu balvu, kā arī izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.
 12. Balvas ieguvējs balvu var saņemt līdz 2017. gada 30. novembrim, konkursa rīkotājam uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība). Pēc 2017. gada 30. novembrim balvas vairs netiek izsniegta.
 13. Ja balvas ieguvējs līdz 2017. gada 30. novembrim nav ieradies pēc balvas, balvas ieguvējs zaudē savu balvas ieguvēja statusu, un balva bez jebkādas kompensācijas pāriet konkursa rīkotāja īpašumā.
 14. Saņemot balvu, balvas ieguvējs un konkursa rīkotājs, paraksta balvas pieņemšanas – nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas balvas ieguvējs nevar vērsties pie konkursa rīkotāja ar pretenziju pret balvu.

Konkursa balvu fonds

 1. Konkursa balvas tiek publicētas mājaslapā http://beactivelatvia.lv, www.facebook.com un www.instagram.com lapās Latvijas Sporta federāciju padome. Konkursa rīkotājs patur tiesības balvas ieguvēju apbalvot ar citu, līdzīgas vērtības balvu gadījumā, ja publicētā balva nav pieejama no konkursa rīkotāja neatkarīgu apstākļu dēļ.
 2. Konkursa rīkotājs nenes atbildību par balvas ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu.
 3. Ja dalībnieks, kurš ir ieguvis balvu, ir veicis individuālu reģistrāciju konkursam (skatīt nolikuma 5. punktu), balvas ieguvējs personiski iegūst vienu balvu.
 4. Ja dalībnieks, kurš ir ieguvis balvu, ir veicis grupas reģistrāciju konkursam (skatīt nolikuma 6. punktu), grupa iegūst vienu balvu. Konkursa rīkotājs nav atbildīgi par to, kā iegūtā balva tiek dalīta grupas dalībnieku starpā.

Papildus noteikumi

 1. Konkursa rīkotājs patur tiesības anulēt visu to personu dalību, kuras kampaņā ir piedalījušās, vismaz vienu reizi izmantojot neatļautus paņēmienus, piemēram, apzināti sniedzot nepareizu vai kļūdainu informāciju, iesaistoties mehāniski vai pārkāpjot drošību.
 2. Ja tiek pierādīts, ka konkursa dalībnieki izmanto aizliegtus paņēmienus, jebkura dalība, arī tāda, kas veikta saskaņā ar šiem konkursa noteikumiem, tiek anulēta bez brīdinājuma.
 3. Konkursa rīkotājs nenes atbildību par konkursa dalībnieku izslēgšanu no konkursa, kā arī par izlozētās balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti šie konkursa noteikumi vai konkursa dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar konkursa uzvarētāju nav izdevies sazināties no konkursa rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
 4. Konkursa rīkotājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt konkursu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā konkursa rīkotāju pienākums ir paziņot mājaslapā http://beactivelatvia.lv/, facebook.com un www.instagram.com lapās Latvijas Sporta federāciju padome par konkursa pārtraukšanu.
 5. Konkursa rīkotāja un konkursa dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajā konkursa nolikumā.
 6. Konkursa norises laikā radušies strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 7. Konkursa rīkotājs patur tiesības mainīt šī konkursa nolikuma noteikumus konkursa laikā.
 8. Jautājumu gadījumā par konkursa norisi lūdzam sazināties ar konkursa rīkotāju, rakstot uz e-pastu: ciemite@lsfp.lv vai zvanot pa tālruni: (+371) 67288924.