Noteikumi

Izaicinājuma organizētājs un norise
1. “BEACTIVE 20 DIENU IZAICINĀJUMS” (turpmāk tekstā – izaicinājums) organizē biedrība “Latvijas Sporta federāciju padome”, adrese – Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013, reģ. Nr. – 40008022932 (turpmāk tekstā – konkursa rīkotājs).
2. Izaicinājuma norises laiks.
2.1. 1. posms – pieteikšanās izaicinājumam:
no 2018. gada 28. augusta līdz 2018. gada 10. septembrim (ieskaitot);
2.2. 2. posms – dalība izaicinājumā:
no 2018. gada 12. septembra līdz 2018. gada 2. oktobrim (ieskaitot);
3. Izaicinājuma norises kārtību saskaņā ar esošajiem izaicinājuma noteikumiem nosaka izaicinājuma rīkotājs, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem izaicinājuma dalībniekiem.
4. Izaicinājuma var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs jebkurā vecumā, izņemot izaicinājuma rīkotāja darbiniekus un to tuvākos radiniekus, kā arī mājas lapas izstrādātājus, to darbiniekus un tuvākos radiniekus. Par tuvākajiem radiniekiem šī punkta izpratnē tiek uzskatīti laulātie un radinieki līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē.

Dalības noteikumi
5. Lai piedalītos izaicinājumā, dalībniekam:
5.1. līdz 2018. gada 10. septembrim sociālajā tīklā
Facebook jāpiesakās uz vienu no četriem izaicinājumiem, kas atrodami https://www.facebook.com/lsfp.lv/ lapā Pasākumu (Event) sadaļā,
atzīmējot “
going” pie attiecīgā Pasākuma (Event) un komentārā vai vēstulē, rakstot savu motivāciju piedalīties;
5.2. Dalībnieks ir vismaz 18 gadus vecs un dzīvo Latvijas Republikā;
5.3. Dalībniekam ir jāatbilst vienai no četrām dalībnieku grupām:
5.3.1. vīrietis labākajos gados (vēlamais vecums – 40+), kaislība – viss ar sportu saistītais ir sirdslieta un aktīvi fano par jebkuru sporta veidu, tomēr pats nesporto;
5.3.2. mamma (vēlamais vecums – 30+), kurai saspringtās ikdienas dēļ neatliek laika sev un sportiskām aktivitātēm;
5.3.3. gados jauna un darbos aktīva sieviete (vēlamais vecums – 20+), kurai līdz šim nav izdevies īstenot jaunā gada apņemšanās uzsākt sportot;
5.3.4. ģimene (pāris, ar vismaz 2 bērniem), bērni apmeklē sporta nodarbības/treniņus, vecāki paši nesporto;
5.4. Izaicinājuma dalībnieks apliecina, ka viņa veselības stāvoklis atbilst dalībai izaicinājumā un uzņemas personīgi atbildību par savu veselību izaicinājuma ietvaros;
5.5. Izaicinājuma ietvaros, ja dalībnieks tiek izvēlēts kā viens no 4 dalībniekiem, dalībniekam būs:
5.5.1. Jāpiedalās sportiskajās aktivitātēs kopā ar mentoru – vienu no četriem Eiropas Sporta nedēļas vēstnešiem: Gvido Šalmu, Diānu Melnaci-Erdmani, Inetu Radeviču vai Jansonu
ģimeni);
5.5.2. 20 dienu garumā jāievēro konsultantu – trenera, fizioterapeita, uztura speciālista ieteikumi attiecībā uz uzturu un fiziskām aktiviātēm;
5.5.3. Izaicinājums ietver pēc speciālistu konsultācijas izvēlētu un dzīves veidam atbilstošu sportošanu, kas var būt gan mājās, ārpus tās, brīvā dabā, sporta zālē vai citur, kā arī –
ieteikums veselīgākam dzīves veidam, piemēram, mainot ēšanas paradumus;
5.5.4. Visu izaicinājuma laiku tā dalībniekiem būs pienākums, atbilstoši vadlīnijām, savu iesaisti Izaicinājumā dokumentēt un dalīties ar to sociālajā tīklā Facebook;

5.6. Piedaloties izaicinājumā, dalībnieki bez atlīdzības piešķir izaicinājuma rīkotājam visas tiesības uz izaicinājuma ietvaros radīto video, attēlu, rakstveida vai citu intelektuālo īpašumu, kā arī piešķir izaicinājuma rīkotājam tiesības bez atlīdzības un neierobežoti to rediģēt, kopēt, izplatīt, tulkot un publiski attēlot jebkurā veidā publicitātes nolūkos, gan mājas lapā http://beactivelatvia.lv,
www.facebook.com un www.instagram.com lapās
Latvijas Sporta federāciju padome, gan citā veidā.
5.7. Atzīmējot “going” attiecīgajā
Event, dalībnieks piekrīt šiem noteikumiem.

Izaicinājuma norise un apbalvošana
6. Izaicinājuma ietvaros tiek atlasīti 4 dalībnieki no visiem dalībniekiem, kas pieteikušies un izpildījuši 5. punktā minētās prasības.
7. Izaicinājumā tiek atlasīts un iesaistīts 1 dalībnieks katrā no četrām grupām, bet ja kādu iemeslu dēļ pirmais uzrunātais dalībnieks nevar vai nevēlas iesaitīties, rīkotājiem ir tiesības uzrunāt citu.
8. Dalībnieki, kuri nav izpildījuši visas šī nolikuma 5. punktā minētās prasības, nepretendē uz dalību izaicinājumā;
9. Izaicinājuma dalībnieki tiek izvēlēti pēc nejaušības principa, katrā dalībnieku grupā izvēloties 1 dalībnieku.
10. Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un pieļautajām kļūdām, ievadot informāciju.
11. Izaicinājuma dalībnieki tiek paziņoti 2018. gada 11. septembrī.
12. Dalībnieki tiek publicēti mājaslapā http://beactivelatvia.lv/ un www.facebook.com un www.instgram.com lapā 
Latvijas Sporta federāciju padome.

Papildus noteikumi
13. Izaicinājuma rīkotājs patur tiesības anulēt visu to personu dalību, kuras kampaņā ir piedalījušās, vismaz vienu reizi izmantojot neatļautus paņēmienus, piemēram, apzināti sniedzot nepareizu vai kļūdainu informāciju, iesaistoties mehāniski vai pārkāpjot drošību.
14. Ja tiek pierādīts, ka izaicinājuma dalībnieki izmanto aizliegtus paņēmienus, jebkura dalība, arī tāda, kas veikta saskaņā ar šiem izaicinājuma noteikumiem, tiek anulēta bez brīdinājuma.
15. Izaicinājuma rīkotājs nenes atbildību par dalībnieku izslēgšanu no izaicinājuma, kad nav ievēroti šie noteikumi vai dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza.
16. Rīkotājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt izaicinājumu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā konkursa rīkotāju pienākums ir paziņot mājaslapā 
http://beactivelatvia.lv/, www.facebook.com un www.instagram.com lapās Latvijas Sporta federāciju padome par izaicinājuma pārtraukšanu.
17. Izaicinājuma rīkotāja un dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajā nolikumā.
18. Izaicinājuma norises laikā radušies strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
19. Rīkotājs patur tiesības mainīt šī izaicinājuma nolikuma noteikumus izaicinājuma laikā.
20. Jautājumu gadījumā par konkursa norisi lūdzam sazināties ar izaicinājuma rīkotāju, rakstot uz e-pastu: 
ilva.ciemite@lsfp.lv vai zvanot pa tālruni: (+371) 67288924.